دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 1 / 12
عکس 1
720 * 480 (56 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 2 / 12
عکس 2
720 * 480 (75 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 3 / 12
عکس 3
720 * 480 (67 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 4 / 12
عکس 4
720 * 480 (59 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 5 / 12
عکس 5
720 * 480 (70 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 6 / 12
عکس 6
720 * 480 (60 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 7 / 12
عکس 7
720 * 480 (83 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 8 / 12
عکس 8
720 * 480 (55 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 9 / 12
عکس 9
720 * 480 (64 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 10 / 12
عکس 10
720 * 480 (56 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 11 / 12
عکس 11
720 * 480 (92 KB) 
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94
جشن دانش آموختگی فارغ التحصیلان واحد علوم و تحقیقات مورخ 6 بهمن ماه 94: عکس شماره 12 / 12
عکس 12
720 * 480 (49 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.