دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 1 / 6
عکس 1
720 * 480 (77 KB) 
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 2 / 6
عکس 2
720 * 480 (58 KB) 
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 3 / 6
عکس 3
720 * 480 (42 KB) 
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 4 / 6
عکس 4
720 * 480 (77 KB) 
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 5 / 6
عکس 5
720 * 480 (68 KB) 
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی
همایش نشست تطبیقی ،فرهنگی و اموزشی دانشگاه های ایران با امریکا ، افریقا و اسیای مرکزی: عکس شماره 6 / 6
عکس 6
720 * 480 (80 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.