دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 1 / 7
عکس 1
720 * 960 (139 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 2 / 7
عکس 2
720 * 960 (84 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 3 / 7
عکس 3
720 * 960 (62 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 4 / 7
عکس 4
720 * 480 (49 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 5 / 7
عکس 5
720 * 480 (66 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 6 / 7
عکس 6
720 * 480 (55 KB) 
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات
بازدید تعدادی از دانش آموزان از بخشهای علمی آموزشی و فرهنگی واحد علوم و تحقیقات: عکس شماره 7 / 7
عکس 7
720 * 480 (46 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.