دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - آلبوم عکس--برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 1 / 12
عکس 1
566 * 647 (60 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 2 / 12
عکس 2
720 * 480 (52 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 3 / 12
عکس 3
720 * 442 (89 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 4 / 12
عکس 4
720 * 480 (61 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 5 / 12
عکس 5
720 * 480 (47 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 6 / 12
عکس 6
720 * 480 (78 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 7 / 12
عکس 7
720 * 480 (74 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 8 / 12
عکس 8
720 * 480 (67 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 9 / 12
عکس 9
720 * 480 (46 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 10 / 12
عکس 10
720 * 480 (42 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 11 / 12
عکس 11
720 * 480 (52 KB) 
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع)
برگزاری مراسم یادبود مرحوم سیف اله بیگی در مسجد امام علی (ع): عکس شماره 12 / 12
عکس 12
720 * 480 (49 KB) 
1


نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.