فارسی             22 Dimanche Juillet 2018
Vice-présidence Administration et Finances
Direction > Vice-présidents > Vice-présidence Administration et Finances
 

 Vice-président

 Affaires Administratives et Financières
                                                                                                                                                               
Nom:
Mansour Bayat

P.h.D 
                                                                                                                                            
Site web: edarimali.srbiau.ac.ir
                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
 

Bibliothèque digitale    |    Questions et réponses